Stanovy pobočného spolku "ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Moravských střelců - AWIW Brno"


Čl. I.
Název, forma a sídlo, povaha a obvod působnosti spolku

1) Pobočný spolek "ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Moravských střelců - AWIW Brno" (dále jen Spolek) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


2) Sídlo Spolku je umístěno na adrese: Pod Horkou 183, Veverská Bítýška 664 71.


3) Spolek je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob s bydlištěm a sídlem na území České republiky, které sdružuje osoby se zájmem o sportovní a obrannou střelbu, vojenskou historii, podporu této tématiky a hájení společných zájmů svých členů.


4) Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.


Čl. II.
Základní účely a formy činnosti Spolku

1) Základním účelem Spolku je sdružování osob se zájmem o sportovní a obrannou střelbu, vojenskou historii, podporu této

tématiky a hájení společných zájmů svých členů.


2) Základního účelu hodlá Spolek dosahovat mimo jiné těmito formami činnosti:
   • Zprostředkování kontaktů a informací mezi jednotlivými členy
   • Spoluprací s dalšími subjekty, které mají přínos k problematice sportovní i obranné střelby a vojenské historie
   • Poskytováním informačního aj. servisu, včetně školení, seminářů, kurzů, atd. pro své členy.


3) Shora definovaného účelu činnosti Spolku bude dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.


4) Spolek je založen za jiným účelem než podnikání.


Čl. III.

Členství ve spolku a vymezení práv a povinnosti člena Spolku

1) Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, za splnění dalších předpokladů uvedených níže v odst. 2. Členem Spolku může být také právnická osoba se sídlem na území České republiky. Členství je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce.


2) Dalšími předpoklady dle odst. 1 shora jsou:
   • Žadatel o členství musí být držitelem platného zbrojního průkazu a je povinen tento zbrojní průkaz udržovat po celou dobu svého členství v platnosti. Za tímto účelem je povinen na vyzvání výboru Spolku toto doložit. Ve výjimečných případech může výbor Spolku rozhodnout o přijetí člena, který není držitelem platného zbrojního průkazu.


3) Není-li dále stanoveno jinak, členství ve Spolku vzniká dnem, kdy výbor Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve Spolku (přihlášky). Členství zakladatelů - ve Spolku vzniká dnem vzniku Spolku. Přihláška žadatele o členství ve Spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  - jméno a příjmení či název žadatele
  - adresu trvalého bydliště nebo sídlo žadatele
  - rodné číslo nebo identifikační číslo osoby
  - telefonické a e-mailové spojení
  - datum přihlášky
  - vlastnoruční podpis žadatele.


O přijetí žadatele o členství ve Spolku na základě jeho přihlášky rozhoduje výbor Spolku do 15 dnů po podání přihlášky.

4) Členství ve spolku zaniká:

   a) Vystoupením ze Spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve Spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení Spolku.
   b) Vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena Spolku podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů Spolku; o vyloučení člena Spolku rozhoduje výbor Spolku, proti rozhodnutí výboru Spolku o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí členskou schůzí Spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu.
   c) Úmrtí člena Spolku, a to dnem tohoto úmrtí.
   d) Zánikem Spolku.


5) Práva člena Spolku. Člen spolku je oprávněn zejména:
   a) Účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti Spolku;
   b) Vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty


6) Povinnost člena Spolku. Člen Spolku je povinen zejména:
   a) Respektovat rozhodnutí orgánů Spolku;
   b) Respektovat tyto stanovy a jiná pravidla a obyčeje Spolku;
   c) Hradit členské příspěvky ve výši určené výborem Spolku (uhrazením členského příspěvku nevzniká členovi podíl na majetku Spolku);
   d) Plnit své závazky vůči Spolku;
   e) Sdělovat ke své osobě výboru Spolku bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce;
   f) Chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.


Čl. IV.
Orgány spolku

1) Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.


2) Orgány Spolku jsou: výbor Spolku a členská schůze.


3) Nejvyšším a statutárním orgánem Spolku je výbor.


Čl. V.

Výbor

1) Výbor je jeho nejvyšším orgánem a statutárním orgánem.


2) Výbor má 5 členů. Výbor Spolku volí z řad svých členů předsedu výboru Spolku.


3) Každý člen výboru zastupuje Spolek samostatně.


4) Do působnosti výboru Spolku náleží rozhodování o:
   a) změně těchto stanov;
   b) zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným Spolkem;
   c) volbě a odvolání členů výboru;
   d) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti;
   e) rozhodování o přijetí/vyloučení člena Spolku;
   f) schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky Spolku;
   g) schvalování zpráv o činnosti Spolku, orgánů Spolku a Profesionálního aparátu Spolku;
   h) změně rozhodnutí jiných orgánů Spolku;
   i) o zániku Spolku.


5) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů výboru Spolku.


6) Výbor Spolku zejména dále:
   a) Samostatně rozhoduje o věcech Spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu Spolku a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv;
  b) Odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence Spolku;

  c) Odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky Spolku;

  d) Svolává a připravuje zasedání členská schůze Spolku.


Čl. VI
Členská schůze

1) Členskou schůzi svolává Výbor Spolku, a to nejméně jednou ročně, za účelem projednání důležitých skutečností pro činnost klubu. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna většina členů Spolku.


2) Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž výsledek hlasování slouží jako poradní podklad pro rozhodnutí Výboru.

3) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

   • datum a místo konání,
   • přijatá podpůrná stanoviska dle odst. 2 shora,
   • výsledky hlasování,
   • přílohou zápisu z jednání členské schůze jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.


Čl. VII
Hospodaření spolku

1) Majetek Spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli Spolku směřují. Zaplacením členského poplatku členům Spolku nevzniká žádné dispoziční právo k majetku Spolku.


2) Získávání finančních a hmotných prostředků úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů Spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti Spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Výbor je povinen s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.


3) Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu obecně závaznými právními předpisy.


Čl. VIII
Zánik spolku

1) Spolek zaniká z těchto důvodů:
   a) rozhodnutím výboru o zrušení Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem podle ust. Čl. V ods. 4 písm. b) těchto stanov,
   b) z jiných důvodů stanovených zákonem.


2) O majetkovém vypořádání Spolku rozhoduje výbor. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výbor.


Čl. IX
Závěrečná ustanovení1) Tyto stanovy Spolku nabývají účinnosti ke dni 12.5.2022


Předseda: Ing. Václav Hajný